DOKUMENTI

DOKUMENTI CLLD IN LAS MISLINJSKE IN DRAVSKE DOLINE

· Part​nerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo 2014-2020, oktober 2014 (dokument)

· Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17, 23/18, 68/18, 68/19)  (dokument)

· Smernice za pripravo strategij lokalnega razvoja v okviru Lokalnega razvoja, ki ga vodi Skupnost v programskem obdobju 2014–2020, MKGP, junij 2015 (dokument)

· Strategija lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino Mislinjske in Dravske doline 2014 - 2020 (povezava)

· Pogodba o ustanovitvi partnerstva LAS Mislinjske in Dravske doline p. p. (povezava)

· Pravilnik o delu ocenjevalne komisije in metodologija za ocenjevanje projektov (dokument)

· Spremembe in dopolnitve Pravilnika o delu ocenjevalne komisije LAS MDD in metodologiji za ocenjevanje projektov (dokument)

· Pravilnik o pogojih in postopkih izbora, spremljanja in nadziranja razvojnih projektov (dokument)

 

Evropska kmetijska politika (SKLAD EKSRP)

· Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 (dokument)

· Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 (dokument)

· Brošura o ukrepih PRP 2014-2020, avgust 2015 (dokument)

· ​Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD, februar 2018 (dokument)

· Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 67/18) (dokument)   

 

Evropska kohezijska politika (sklad ESRR)

· Operativni program za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, december 2014 

(dokument)

· Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, marec 2018 (dokument)

 

Označevanje aktivnosti

·Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020-Sklad EKSRP (dokument

 

· Logotipi (dokument)