5. Javni poziv - EKSRP

Podukrep 19.2 »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« je namenjen sofinanciranju stroškov nastalih pri izvedbi operacij LAS ali lokalnih akterjev.

Na 5. Javni poziv EKSRP za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju lokalne akcijske skupine Mislinjske in Dravske doline LAS MDD (2014-2020), ki je bil objavljen 13. 10. 2020 in se je zaključil 13. 11. 2020, je skupaj prispelo sedem vlog.

 

Prispele vloge je z vidika splošnih pogojev za upravičenost najprej pregledala Ocenjevalna komisija LAS MDD, p. p. Vloge je pregledala v skladu s Pravilnikom o delu Ocenjevalne komisije LAS MDD in metodologijo za ocenjevanje projektov. Po ocenjevanju vlog je Ocenjevalna komisija LAS MDD p. p. pripravila predlog za Upravni odbor LAS MDD p. p., ki je potrdil šest vlog in jim s tem dal zeleno luč za nadaljnjo obravnavo glede sofinanciranja iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Ena vloga od skupno sedmih prispelih vlog ni izpolnjevala vsebinskega pogoja, zato je neustrezna in ni bila del ocenjevanja.

Potrjene vloge bodo predložene v pregled in potrditev  na  Agencijo RS kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP).


POTRJENI PROJEKTI NA RAVNI LAS MDD P. P. - 5. Javni poziv EKSRP


DOKUMENT S POVZETKI ODOBRENIH PROJEKTOV S STRANI LAS MDD P. P. NA 5. JAVNEM POZIVU LAS MDD p. p. SOFINANCIRANIH IZ SREDSTEV CLLD 2014–2020, SKLAD EKSRP - povezava

Odobreni projekti s strani LAS MDD p. p. – 5. JAVNI POZIV sklad EKSRP

Naziv projekta

Prijavitelj

Partnerji

Ukrep

Vrednost celotnega projekta

Višina sofinanciranja

Stanje projekta

Ureditev tlakovane pešpoti do cerkve Sv. Nikolaja

Občina Vuzenica

- Koroški pokrajinski muzej

- Anuška Viher, nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji

- »Invalid« Društvo gibalno oviranih in oseb z invalidnostjo Vuzenica

2. A Ohranjanje in izboljšanje kulturne in naravne dediščine za mreženje in dodajanje vrednosti

30.517,26 €

21.295,14 €

Izveden projekt

Učni čebelnjak na Muti

Društvo za trajnostni razvoj Muta

- Rotaract klub Slovenj Gradec

- Čebelarsko društvo Vuzenica – Muta

- Osnovna šola Muta

4. B Krepitev integralnih rešitev socialne in medgeneracijske vključenosti

4.160,27 €

3.143,80 €

Izveden projekt

Inovativne rešitve v kmetovanju za varovanje naravnih virov

KGZS - Zavod CE, Izpostava Dravograd

- Čebelarsko društvo Slovenj Gradec - Mislinja

- Kmetijska založba, založništvo in intelektualne storitve s. o. o.

3.C Krepitev trajnostnih zelenih rešitev in pametne rabe virov za zeleno krožno gospodarstvo

21.742,73 €

18.130,88 €

Izveden projekt

Komunalna čistilna naprava Ožbalt

Občina Podvelka

- Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d. o. o.

- Knjižnica Radlje ob Dravi

- Planinsko društvo Ožbalt – Kapla

3.A Prilagajanje podnebnim spremembam in krepitev inovativnih ekosistemskih rešitev

275.694,17 €

77.739,82 €

Izveden projekt

Izgradnja varne šolske poti

Mestna občina Slovenj Gradec

- KAVIL Kašnik Vili, s. p.

- Javni zavod SPOTUR

2.B Krepitev kvalitete življenja, bivalnih pogojev, vitalnosti

286.594,71 €

184.435,70 €

Izveden projekt

Moč dreves: Drevesa - vsestranski vir krožnega gospodarstva

Kmetija Lipnik, Sara Berglez Zajec

- Kmetija Fajdl, Ljudmila Medved

- Knjižnica Radlje ob Dravi

- Zavod INK, zavod za raziskovanje in izvajanje inovativnih pristopov na področju narave in kmetijstva Radlje ob Dravi

3.C Krepitev trajnostnih zelenih rešitev in pametne rabe virov za zeleno krožno gospodarstvo

23.854,78 €

16.963,22 €

Izveden projekt