Novice in dogodki

Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (Community Led Local Development - CLLD)

  • 9 marec 2015
  • Number of views: 4495

Obveščamo vas, da je bila sprejeta sprememba Uredbe CLLD. Objavljena je v Uradnem listu 72/2017. Čistopis spremenjene Uredbe lahko najdete tudi tukaj


Namen mehanizma CLLD je spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor« in se osredotoča na ukrepanje »Zelena delovan mesta in skladen vzdržen razvoj podeželja ki temelji na razvoju endogenih potencialov podeželja«. Takšen pristop omogoča lokalnemu prebivalstvu, da prevzame nadzor in vzpostavi lokalno partnerstvo - Lokalna akcijska skupina Mislinjske in Dravske doline - LAS MDD, ki oblikuje in izvaja celovito razvojno strategijo (Strategija lokalnega razvoja Mislinjske in Dravske doline 2014 - 2020), ki bo gradila na družbenih, okoljskih in gospodarskih prednostih ali „dobrinah“ skupnosti. Uresničevanje ciljev SLR bo omogočeno ob upoštevanju endogenih razvojnih potencialov in zmogljivosti, predvsem krepitve socialnega kapitala z aktivnim vključevanjem prebivalstva v skupno načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem razvoju po načelu subsidiarnosti in participativne demokracije.

Cilj ukrepanja je spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij. Poleg tega pa je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov.

Tematska področja ukrepanja in reševanje lokalnih razvojnih potreb so:

  • ustvarjanje delovnih mest,
  • razvoj osnovnih storitev,
  • varstvo okolja in ohranjanje narave ter
  • večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Instrument CLLD v obdobju 2014 - 2020 uporablja sklade Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja - EKSRP, Evropskega sklada za regionalni razvoj - ESRR in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo - ESPR. Ta instrument je pomemben za zagotavljanje socialne vključenosti in zmanjšanja tveganja revščine za določene skupine prebivalstva, ki živijo v različnih lokalnih okoljih, tako na podeželju, kot tudi v manjših mestih in urbanih območjih. Namenjen je naslavljanju razvojnih izzivov, kot so visoka brezposelnost, pomanjkanje delovnih mest, pomanjkljiva opremljenost z osnovnimi storitvami. S tem instrumentom naslavljamo tudi območja, ki se soočajo s tveganjem socialne izključenosti ter načrtujemo izvajanje aktivnosti, ki bodo prispevale k večji socialni vključenosti. Posebno pozornost pa se namenja tudi varstvu okolja in ohranjanju narave.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo predstavilo določbe UREDBE o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020, ki opredeljuje izvajanje lokalnega razvoja CLLD.

 

Dokumenti