Organi LAS MDD P. P.

Organi LAS MDD p. p.

Organi LAS MDD p. p. so: Skupščina, Upravni odbor, Predsednik, Nadzorni odbor, Ocenjevalna komisija in delovne skupine oz. odbori, ki jih po potrebi imenuje Upravni odbor LAS MDD p. p.

V LAS MDD p. p. lahko kadarkoli pristopijo novi člani iz javnega in gospodarskega sektorja ter civilne družbe.

PRISTOPNA IZJAVA
POGODBA O USTANOVITVI


1. SKUPŠČINA LAS MDD p. p.

Skupščina LAS MDD je najvišji organ in sestavljajo jo vsi člani LAS MDD. Le teh je trenutno 52.

Skupščina LAS MDD ima naslednje naloge: sklepa o dnevnem redu, na predlog nadzornega odbora sprejme letno in finančno poročilo, na predlog Upravnega odbora obravnava in sprejema finančni in delovni načrt, sprejema in spreminja pravila delovanja LAS MDD in druge splošne akte, ki podrobneje urejajo delovanje, sodeluje pri pripravi Strategije lokalnega razvoja, potrdi Strategijo lokalnega razvoja pred njenim posredovanjem Koordinacijskemu odboru CLLD, potrjuje spremembe Strategije lokalnega razvoja v primeru sprememb okoliščin, ki vplivajo na doseganje ciljev, opredeljenih v strategiji, potrdi merila za izbor operacij, potrdi operacije, ki jih bo izvajal LAS, izmed svojih članov voli predsednika , podpredsednika, člane upravnega odbora in člane nazornega odbora, razrešuje predsednika, podpredsednika, člane upravnega odbora in člane nadzornega odbora, če ti delujejo v nasprotju s  pogodbo o ustanovitvi, splošnimi akti LAS MDD, sklepi organov LAS MDD ali v nasprotju z nameni in interesi LAS MDD, sklepa o izključitvi člana iz LAS, odloča o uvedbi in višini članarine, potrdi izbor vodilnega partnerja, odloča o ugovorih in pritožbah zoper sklepe drugih organov LAS MDD, odloča o drugih, s pogodbo o ustanovitvi in drugimi pravnimi akti določenih zadevah, pomembnih za delovanje in poslovanje LAS MDD, odloča o prenehanju delovanja LAS MDD.

2. UPRAVNI ODBOR

Organ upravljanja in odločanja LAS MDD je upravni odbor, katerega vodi predsednik LAS MDD, ki je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in skupščine. Upravni odbor sestavljajo predstavniki javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja, pri čemer noben sektor nima več kot 49% glasovalnih pravic na ravni odločanja.

Upravni odbor LAS šteje 17 članov, od katerih je:

 • 8 predstavnikov javnega sektorja (občine, krajevne skupnosti, javni zavodi, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava),
 • 4 predstavniki ekonomskega sektorja (gospodarske družbe, osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost, kmetje, ki opravljajo tržno dejavnost (osnovno ali dopolnilno dejavnost na kmetiji), druge pravne osebe zasebnega prava, ustanovljene za ustvarjanje ali delitev dobička),
 • 5 predstavnikov zasebnega sektorja (društva, zasebni zavodi, ustanove in druge nevladne organizacije oziroma pravne osebe zasebnega prava, ki niso ustanovljene za namene ustvarjanja dobička ali opravljanja pridobitne dejavnosti in ki presežka prihodkov ne delijo, kmetje, ki ne opravljajo dejavnosti na trgu, posamezniki).

Naloge upravnega odbora LAS MDD so: sklicuje skupščino LAS MDD, sklepa o dnevnem redu, izvršuje odločitve in sklepe skupščine, izbere vodilnega partnerja, izmed članov LAS MDD ali v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, pripravi pogodbo z vodilnim partnerjem LAS MDD, pripravi letni načrt aktivnosti, sprejema odločitve v postopku priprave in izvajanja Strategije lokalnega razvoja, obravnava Strategijo lokalnega razvoja, poda morebitne spremembe in jih da v sprejem skupščini, obravnava in potrdi Metodologijo za izbor in ocenjevanje projektnih predlogov in jo da v sprejem skupščini, odobri projekte sodelovanja LAS MDD in o izboru obvesti skupščino, predlaga operacije, ki jih bo izvajal LAS MDD in v primeru, ko operacija vključuje naložbo, določi pravno osebo javnega prava, ki bo postala lastnik naložbe, obravnava in potrjuje poslovno in finančno poročilo LAS MDD, ki ga pripravi vodilni partner ter ga predlaga v sprejem skupščini,  obravnava in potrjuje besedilo javnega razpisa za izbor projektov za izvajanje Strategije lokalnega razvoja 2014-2020, razpisne dokumentacije in prijavnih obrazcev ter določi način objave, imenuje člane ocenjevalne komisije, ki pregledujejo projektne predloge oddane na javni poziv LAS MDD, jih ocenjujejo in pripravijo skupno poročilo, na podlagi poročila ocenjevalne komisije izbere in potrdi projekte za sofinanciranje, obvesti skupščino LAS MDD o izbranih projektih, obravnava spremembe meril za izbor in ocenjevanje projektov, za katere LAS MDD pridobi sredstva in jih posreduje v potrditev skupščini LAS MDD, pripravi pogodbe z upravičenci, skrb za učinkovito delovanje LAS MDD, njeno plačilno sposobnost in usklajenost postopkov z veljavno zakonodajo, predlaga višino članarine za člane  in jo posreduje v potrditev skupščini, skrb za zakonitost delovanja LAS MDD in njegovih organov, po potrebi ustanavlja in ukinja začasne in trajne delovne skupine ali odbore, sprejema odločitve o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami, obravnava poročilo o evalvaciji doseganja rezultatov/kazalnikov SLR, odloča o drugih, s pogodbo o ustanovitvi partnerstva ali sklepi skupščine določenih zadevah.

3. PREDSEDNIK

Predsednik LAS MDD p. p. je Marko Kogelnik (Turistična kmetija Klančnik).

Predsednik svoje delo opravlja v skladu s smernicami in navodili skupščine in upravnega odbora. Za svoje delo je predsednik odgovoren skupščini in upravnemu odboru. Predsednik lahko za podpisovanje dokumentov in listin v imenu LAS MDD, potrebnih za poročanje financerjem LAS MDD pooblasti podpredsednika. Predsednika voli skupščina za 4-letno mandatno obdobje in je lahko po izteku mandata ponovno izvoljen. Predsednik ne more biti zakoniti zastopnik vodilnega partnerja niti njegov pooblaščenec ali zaposlen pri vodilnemu partnerju v primeru, da je vodilni partner oseba javnega ali zasebnega prava.

Predsednik LAS MDD ima naslednje pristojnosti in naloge: samostojno in neomejeno predstavlja in zastopa LAS MDD, podpisuje dokumente in listine v imenu LAS MDD, sklicuje in vodi seje upravnega odbora, sklicuje in vodi seje skupščine, zagotavlja javnost delovanja LAS MDD, skrbi za izvrševanje sklepov upravnega odbora in skupščine, v primeru njegove in podpredsednikove odsotnosti pooblasti druge osebe za sklepanje in podpisovanje pogodb in drugih listin, vezanih na delovanje LAS MDD ter za zastopanje LAS MDD v odnosu do tretjih oseb in v javnosti, opravlja druge naloge v skladu s  pogodbo o ustanovitvi partnerstva, drugimi splošnimi akti LAS MDD ali sklepi skupščine in upravnega odbora.

4. PODPREDSEDNIK

Podpredsednik ima vse pristojnosti in naloge predsednika LAS, vključno z zastopanjem LAS MDD in podpisovanjem listin v imenu LAS MDD, če je predsednik odsoten, nedosegljiv, nezmožen za delo. Za svoje delo je podpredsednik odgovoren skupščini in upravnemu odboru. Podpredsednik LAS MDD p. p. je mag. Alan Bukovnik, župan Občine Radlje ob Dravi.

5. NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor je nadzorni organ LAS MDD in je sestavljen iz treh članov in sicer: enega predstavnika javnega sektorja, enega predstavnika ekonomskega sektorja in enega predstavnika zasebnega sektorja. 

Nadzorni odbor ima naslednje pristojnosti in naloge: nadzira finančno poslovanje LAS MDD, nadzira delo upravnega odbora, predsednika in  podpredsednika, nadzira delo vodilnega partnerja, pripravlja poročila o svojem delu za organe LAS MDD, obravnava letno in finančno poročilo LAS in ga posreduje v sprejem skupščini, obravnava in daje soglasje k predlogu letnega načrta aktivnosti, ki ga pripravi upravni odbor, ob morebitnih nepravilnostih postavi časovno opredeljeno obdobje za odpravo nepravilnosti in po pretečenem roku preveri njihovo odpravo, v primeru nadaljevanja nepravilnosti ali večjih nepravilnosti predlaga organom LAS MDD ustrezne ukrepe zoper kršitelja in če je potrebno tudi razrešitev organov oz. prekinitev pogodbe, druge naloge v skladu s pogodbo o ustanovitvi partnerstva ali drugimi splošnimi akti LAS MDD. Član nadzornega odbora imajo pravico prisostvovati na sejah skupščine, upravnega odbora in delovnih teles in imeti na razpolago vsa gradiva. Za svoje delo je nadzorni odbor odgovoren skupščini.

Člani Nadzornega odbora LAS MDD p. p. so naslednji:

 • David Valič, Podjetniški center Slovenj Gradec d. o. o. (ekonomski sektor)
 • Danijela Pečnik Zeme, Turistično društvo Dravograd (zasebni sektor)
 • Tadej Pungartnik, Koroški pokrajinski muzej (javni sektor)

6. OCENJEVALNA KOMISIJA

Ocenjevalna komisija je delovno telo LAS MDD, ki pregleduje in ocenjuje prijave na javne pozive LAS MDD, ter o tem poroča Upravnemu odboru. Ocenjevalna komisija je odgovorna za oceno in izbor operacij. Ocenjevalna komisija ima tri člane in je sestavljena iz neodvisnih strokovnjakov, ki imajo znanja s področja politik in strateških smernic EU, ali države, regije, razvoja podeželja, ali strateškega in projektnega managementa, ali računovodstva, davkov, registracije in poslovanja organizacij, posameznikov in gospodarskih družb ali drugih področij. Člane Ocenjevalne komisije na predlog vodilnega partnerja potrdi Upravni odbor za 4 –letno mandatno obdobje in so lahko po izteku mandata ponovno potrjeni.

Članice Ocenjevalne komisije LAS MDD p. p. so naslednje:

 • Marija Lah, direktorica Javnega zavoda SPOTUR (javni sektor) - predsednica ocenjevalne komisije
 • Suzana Miklavc, KTV Dravograd (ekonomski sektor) - članica 
 • Polona Ramšak, Kmetija Murenhof (zasebni sektor) - članica 
 • Marjana Švajger, nadomestna članica (javni sektor)
 • Franc Štaher, nadomestni član (zasebni sektor)