7. JAVNI POZIV - ESRR

Podukrep 19.2 »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« je namenjen sofinanciranju stroškov nastalih pri izvedbi operacij LAS ali lokalnih akterjev. 

Na 7. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju lokalne akcijske skupine Mislinjske in Dravske doline LAS MDD (2014-2020), ki je bil objavljen 26. 5. 2021 in se je zaključil 28. 6. 2021, so skupaj prispele štiri vloge.

 

Prispele vloge je z vidika splošnih pogojev za upravičenost najprej pregledala Ocenjevalna komisija LAS MDD, p. p. Vloge je pregledala v skladu s Pravilnikom o delu Ocenjevalne komisije LAS MDD in metodologijo za ocenjevanje projektov. Po ocenjevanju vlog je Ocenjevalna komisija LAS MDD p. p. pripravila predlog za Upravni odbor LAS MDD p. p., ki je potrdil štiri vloge in jim s tem dal zeleno luč za nadaljnjo obravnavo glede sofinanciranja iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

 

Potrjene vloge bodo predložene v pregled in potrditev  na  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT).

 

POTRJENI PROJEKTI NA RAVNI LAS MDD P. P. - 7. Javni poziv ESRR

 

DOKUMENT S POVZETKI ODOBRENIH PROJEKTOV S STRANI LAS MDD P. P. NA SEDMEM JAVNEM POZIVU LAS MDD p. p. SOFINANCIRANIH IZ SREDSTEV CLLD 2014–2020, SKLAD ESRR - povezava

Odobreni projekti na sedmem javnem pozivu LAS MDD p. p. sofinancirani iz sredstev CLLD 2014-2020:

Odobreni projekti s strani LAS MDD p. p. - sklad ESRR

Naziv projekta

Prijavitelj

Partnerji

Ukrep

Vrednost celotnega projekta

Višina sofinanciranja

Stanje projekta

Ureditev prostora za tržnico v Vuzenici

Občina Vuzenica

-KGZS - Zavod CE, Izpostava Dravograd 

-Društvo Ajda Koroška 

- PIZZERIJA MONINI, Nataša Šapek Ramšak s.p. 

1. C - Zagon in diverzifikacija dejavnosti za tržne podjeme

45.635,03 €

29.992,32 €

Izveden projekt

Medgeneracijski center Podvelka

Občina Podvelka

-Združenje šoferjev in avtomehanikov Podvelka 

-OŠ Brezno – Podvelka 

-Društvo podeželskih žena Brezno Podvelka 

3.B - Sanacija in reaktivacija degradiranih območij.

228.424,05 €

 

149.830,79 €

 

Izveden projekt

Judo za aktivno preživljanje prostega časa in ohranjanje zdravja

Judo klub Slovenj Gradec

 -Judo klub Dravograd 

-Javni zavod za turizem, šport, mladinske in socialne programe, SPOTUR SLOVENJ GRADEC 

4C – Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, aktivno staranje in zdravje

35.235,28 €

23.132,80 €

Izveden projekt

Pilotni projekt
uporabe lesnih
ostankov za  izdelavo
novih produktov
v lokalni skupnosti

Cemprin
  d. o. o.
  

 - Šolski center Slovenj

Gradec
- Območno obrtno-
podjetniška zbornica
Slovenj Gradec
  

1B – Konkurenčni
gospodarski
ekosistemi,
mobilnost in
prenos znanj 
 

85.441,36 € 

45.000,00 € 

/