Novice

Potrjena dva projekta sodelovanja - Ukrep 19.3

Projekti sodelovanja - Ukrep 19.3

  • 9 julij 2020
  • Number of views: 2372

V okviru 5. Javnega razpisa za podukrep 19.3 je bilo s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja odobrenih devet projektov sodelovanja LAS v skupni vrednosti 3.019.506,52 EUR.

Lokalna akcijska skupna Mislinjske in Dravske doline – pogodbeno partnerstvo (LAS MDD p. p. – Vodilni partner: Mestna občina Slovenj Gradec) je bila uspešna z dvema projektoma sodelovanja:

- Čebela BERE med,
- Naša Drava.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 13. 12. 2019 objavilo 5. javni razpis iz naslova podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020.

Podukrep 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« je eden izmed podukrepov v okviru pobude LEADER. Javni razpis je bil namenjen sofinanciranju aktivnosti v projektih sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami znotraj Republike Slovenije, podpiral pa je tudi sodelovanje s partnerji iz tujih držav.

Vlagatelji so lahko vloge oddali do vključno 28. 2. 2020. Na Agencijo Republike je bilo oddanih 132 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za 11 milijonov sredstev. V okviru 5. javnega razpisa je bilo za operacije sodelovanja lokalnih akcijskih skupin razpisanih 3,1 milijona evrov nepovratnih sredstev. Agencija je odobrila 37 vlog za 9 operacij sodelovanja v skupni vrednosti 3.019.506,52  evrov:

- Blaženje podnebnih sprememb v kmetijstvu skozi socialne inovacije

- Centri interpretacije zavarovanih območij

- Čebela BERE med

- Humusprojekt – HÖGI

- Kaj nas uči Mura

- Mreža vodnih poti v Kamniško Savinjskih Alpah

- Naša Drava

- Roko-delci

- Živa dediščina

 

OPIS PROJEKTA

 

Naziv projekta: »NAŠA DRAVA«

 

 

 

Opis in namen operacije:

Reka Drava kot naravni biser povezuje štiri države, predstavlja pravi potencial povezovanja, združevanja različnih akterjev,  ki ga je moč smiselno vključiti v različne oblike razvoja območja, od razvoja športno turistične in kulturne ponudbe na reki do naravovarstvenega turizma. Vsi ti potenciali omogočajo tudi nova delovna mesta, tako imenovana zelena delovna mesta.  

 

Ker smo prepoznali potencial, ki ga reka ponuja, želimo v okviru operacije obogatiti dogajanje na in ob strugi reke Drave v sozvočju s naravovarstvenimi standardi.  V okviru aktivnosti bomo predstavili možnosti za rekreacijo na in ob strugi reke, poskrbeli za izobraževanje za varno plovbo in odnos do narave, ne smemo niti pozabiti vsebin ki so bogatile življenje ob Dravi v preteklosti, kot so izpiranje zlata, splavarjenje, glažutarstvo,  gospodarstvo, zgodovina čolnarjenja in pravic uporabe, rabe in prehoda čez  reko Dravo ter podobne, v večini primerov že zamrle aktivnosti na in ob strugi reke. Eden od namenov skupne operacije je mednarodno povezovanje in sodelovanje, vzpostavitev trajnih uspešnih partnerstev, izmenjave znanj implementacije le teh na druga območja, ogledov dobrih praks, team buildinga partnerstva in vzpostavitev skupnega športno naravovarstvenega programa, ki ima potencial v razvoju novih delovnih mest v prihodnosti. Za potrebe odličnega raznolikega športno - rekreacijskega produkta je potrebno na slovenski strani zagotoviti osnovno športno infrastrukturo. Vzpostaviti želimo koledar športnih dogodkov, nabaviti in urediti športno infrastrukturo in opremo, izvesti vrsto predstavitvenih animacijskih tematskih dogodkov, pripraviti foto vsebine, predstaviti in izvesti športne aktivnosti za ranljive skupine, študijske ture in dogodke, tudi za novinarje in tour operaterje.

Operacija predstavlja inovativen celosten pristop k predstavitvi naše naravne in kulturne dediščine, ki se aktivno prepleta z rekreacijo in gibanjem v naravi. Kot končen rezultat operacije se predvideva koledar prireditev na in ob strugi reke, oživitev oz. nadgradnjo vsaj treh vsebinskih aktivnosti na reki, vzpostavitev programa razvoja športno naravovarstvenih aktivnosti, priprava promocijskih materialov, tiskovin, predstavitev ponudbe na in ob reki Dravi, tudi na spletnem portalu in digitalna promocija v času trajanja operacije ter priprava pravnih podlag (idejne zasnove, projektne dokumentacije) za vzpostavitev mreže vstopno izstopnih mest na strugi, prehoda čez strugo ter skrb za omejitev razvoja tujerodnih invazivk ter podlago za razvoj e-mobilnosti ob reki Dravi in dolgoročno vzpostavitev sistema izposoje e-koles ob Dravi, kar uporabniku omogoči lažje planiranje in premikanje vzdolž Drave.

Na območju LAS MDD bo najvidnejši prispevek projekta nabava in ureditev športne infrastrukture in opreme na kolesarski poti ob Dravi. Občine Dravograd, Vuzenica, Muta, Radlje ob Dravi in Podvelka bodo s pomočjo sofinanciranih sredstev iz projekta uredile kolesarska počivališča, kupile urbano premično opremo za izvajanje športnih aktivnosti (e-kolesa, kolesarsko opremo, opremo za vodne športe – kajaki itd.). V okviru projekta se bodo na območju LAS MDD  med drugim izvedle tudi delavnice, na katerih se bo zbiralo kulturno zgodovinsko gradivo o reki Dravi. S pomočjo pridobljenega gradiva se bo pripravila razstava in brošura z naslovom: Naša Drava – Zgodovina reke Drave od avstrijske meje do Maribora.

Trajanje operacije: julij 2020 – september 2022

Celotna vrednost projekta na ravni LAS MDD p. p.: 128.245,07 EUR
Znesek sofinanciranja na ravni LAS MDD p. p.: 
92.002,97 EUR

 

 

OPIS PROJEKTA

 

Naziv projekta: »Čebela BERE med«