Člani LAS MDD P. P.

Člani LAS MDD P. P. so hkrati člani Skupščine LAS MDD p. p. 2014-2020. Seznam članov- povezava. 

Članstvo v LAS MDD je odprto in prostovoljno. Član LAS MDD lahko postane:

  • fizična oseba, ki ima stalno prebivališče na območju LAS MDD,  pravna oseba, ki ima sedež ali registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na območju LAS MDD,  pravne osebe javnega prava, društva in druge pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki delujejo na območju več LAS. 

Članstvo v LAS MDD sestavljajo: ustanovitelji (podpisniki Ustanovne pogodbe; novi člani, ki naknadno pristopijo k tej pogodbi in s tem postanejo partnerji LAS MDD.

 

Ustanovitelji katerih sestava je tripartitna (predstavniki javnega sektorja, ekonomskega sektorja in zasebnega sektorja), so podpisniki ustanovne pogodbe. V LAS MDD lahko kadarkoli pristopijo novi člani: iz javnega sektorja: lokalne samouprave (Občine), javni zavodi, javne agencije, javni skladi in druge javne institucije; iz ekonomskega sektorja: gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, fizične osebe s statusom kmeta, zadruge, gospodarska interesna združenja in drugi gospodarski subjekti;  iz zasebnega sektorja; nevladne organizacije, društva, zveze društev in druge organizacije civilne družbe ter posamezniki.

 

Kandidat za članstvo v LAS mora izpolniti pristopno izjavo. Novi član in pooblaščenec LAS MDD podpišeta pristopno pogodbo, ki je vsebinsko identična z ustanovno pogodbo. Z dnem vstopa član pridobi pravice in obveznosti v obsegu drugih članov LAS MDD. Delovanje V LAS MDD temelji na enakopravnosti Članstva. Novi član odgovarja le za obveznosti LAS MDD, ki so nastale po dnevu, ko je postal član LAS MDD.

 

Pravice in dolžnosti članov LAS MDD

Člani LAS MDD so enakopravni; imajo enake pravice in obveznosti, razen če ustanovna pogodba ali drugi splošni akt LAS MDD izjemoma ne določa drugače, zaradi posebnega statusa ali položaja člana LAS MDD. Člani LAS MDD imajo naslednje pravice: pravico sodelovanja in glasovalno pravico na skupščini LAS MDD (opazovalci nimajo glasovalne pravice),  pravico voliti in biti voljeni v organe LAS MDD,  da sodelujejo pri pripravi, spreminjanju in izvajanju SLR,  pravico do informacij o delu in poslovanju LAS MDD, pravico do pobud in vprašanj v zvezi z delom in poslovanjem LAS MDD,  da so obveščeni o morebitnih drugih zadevah povezanih z LAS MDD,  druge pravice, določene z ustanovno pogodbo in sklepi organov LAS MDD. 

 

Člani LAS MDD so dolžni: spoštovati in izvajati določila te pogodbe in na organih LAS MDD sprejete sklepe ter druge interne akte, zagotavljati materialne pogoje za delovanje LAS MDD in za izvajanje skupnih projektov v skladu z določili ustanovne pogodbe, sklepi Skupščine LAS MDD ter v skladu z določili posebnih pogodb za izvedbo posameznih projektov, da skladno s svojimi razpoložljivimi znanji in sposobnostmi zagotavljajo pogoje za delovanje LAS MDD in prispevajo k uresničevanju ciljev LAS MDD, da posredujejo LAS MDD informacije, ki so potrebne za izvajanje skupno dogovorjenih nalog, da prenašajo svoje izkušnje in znanje na nove člane LAS MDD, da se vzdržijo dejanj, ki bi kakorkoli škodovala ali bi lahko škodovala interesom LAS MDD in da varujejo ugled LAS MDD.