Podukrep 19.4 Podpora za tekoče stroške in stroške animacije

Podukrep 19.4 »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« 

Predstavitev sofinancirane aktivnosti

Naziv aktivnosti:

Podpora za tekoče stroške in stroške animacije v okviru Lokalne akcijske skupine Mislinjske in Dravske doline (LAS Mislinjske in Dravske doline).

Opis:
Podpora iz podukrepa 19.4:”Podpora za tekoče stroške in stroške animacije” je namenjena sofinanciranju stroškov nastalih pri upravljanju in delovanju LAS, vključno s spremljanjem in vrednotenjem SLR, animaciji območja LAS in pomoči potencialnim upravičencem za razvijanje projektnih idej in pripravo operacij.

Cilj:
Ustrezno podporno okolje, ki splošno javnost informira in obvešča o:

 • o aktualnih zadevah povezanih z LAS,
 • o javnih pozivih LAS,
 • o novostih na območju LAS, 
 • o operacijah v izvajanju, 
 • o dokumentaciji, ki se navezuje na pravilno izvedbo operacij.

Glavne aktivnosti za doseganje ciljev:

 • delavnice in sestanki za animacijo prebivalcev ter svetovanje pri pripravi vlog,
 • priprava promocijskih gradiv,
 • objavljanje člankov v medijih,
 • izvajanje javnih pozivov za pridobitev vlog v okviru podukrepa 19.2, za sklad ESRR in EKSRP,
 • posredovanje s strani UO LAS potrjenih operacij v potrditev na resorni ministrstvi,
 • vlaganje sprememb operacij,
 • vlaganje zahtevkov za izplačilo,
 • vlaganje projektov sodelovanja v okviru Podukrepa 19.3, Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS, 
 • strokovna in administrativna pomoč pri delovanju organov LAS.

 

Pričakovani rezultati:

Animacija območja oziroma vključevanje skupnosti na območju LAS Mislinjske in Dravske doline:

 • k identificiranju potreb na območju LAS,
 • v izvajanje projektnih aktivnosti v okviru operacij,
 • k doseganju kazalnikov zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja,
 • k enakomernemu razvoju območja LAS.

Povzetek:
CLLD (Community Led Local Development oz. Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) je nadgradnja do sedaj poznanega pristopa LEADER, ki se je na ravni EU izkazal kot uspešna metoda razvojnega načrtovanja in izvajanja. Pristop »od spodaj navzgor« omogoča lokalnemu prebivalstvu, da z oblikovanjem lokalnih partnerstev tako imenovanih lokalnih akcijskih skupin (LAS), aktivno odloča o prioritetah in razvojnih ciljih lokalnega območja, vključno z viri financiranja za doseganje ciljev lokalnega območja.
Pristop omogoča uresničevanje široke palete izzivov v različnih okoljih, večjo fleksibilnost pri doseganju ciljev in odgovarja dejanskim potrebam lokalnega območja. V Evropski Uniji je pristop LEADER v praski že vse od leta 1991, v Sloveniji pa se je ta pristop pričel s programskim obdobjem 2007–2013. 

Tematska področja ukrepanja so:
1. Ustvarjanje delovnih mest.
2. Razvoj osnovnih storitev.
3. Varstvo okolja in ohranjanje narave.
4. Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin na podeželju.

Izvajanje CLLD določa Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17, 23/18, 68/18, 68/19, 157/20, 163/21, 181/21 in 92/23)

Namen CLLD je spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor« ob upoštevanju endogenih razvojnih potencialov in zmogljivosti, predvsem krepitve socialnega kapitala z aktivnim vključevanjem prebivalstva v skupno načrtovanje in odločanje o  lastnem lokalnem razvoju po načelu subsidiarnosti in participativne demokracije.

Cilj CLLD je spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij. Poleg tega pa je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov.
CLLD omogoča lokalnemu prebivalstvu, da se medsebojno poveže v t.i. lokalne akcijske skupine (LAS) in preko njih aktivno odloča o prioritetah in razvojnih ciljih lokalnega območja, vključno z viri financiranja za doseganje ciljev lokalnega območja. V ta namen LAS pripravi in izvaja Strategijo lokalnega razvoja, ki temelji na družbenih, okoljskih in ekonomskih prednostih in endogenih razvojnih potencialih območja. Tak pristop omogoča uresničevanje široke palete izzivov v različnih okoljih, večjo fleksibilnost pri doseganju ciljev in odgovarja dejanskim potrebam lokalnega območja.
Cilj LAS Mislinjske in Dravske doline je celovit razvoj območja LAS Mislinjske in Dravske doline in povezovanje lokalnih akterjev v urbanih območjih in na podeželju za pripravo prijav skupnih operacij na objavljene javne pozive.

Za vsebino na spletni strani odgovarja Mestna občina Slovenj Gradec, vodilni partner Lokalne akcijske skupine Mislinjske in Dravske doline (LAS Mislinjske in Dravske doline). Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja (https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development)
Povezava na spletno stran PRP 2014–2020 (https://www.program-podezelja.si)


Podpora za tekoče stroške in stroške animacije.pdf